Zniżka na pierwszy zakup! %
61 415 27 51 info@boboking.pl zaloguj się koszyk (0)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.boboking.pl/

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną https://www.boboking.pl/jest Michał Dyszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Dyszkiewicz GPS DATA z siedzibą przy ul. Obornickiej 309, 60-689 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9721063018, REGON: 301553944, e-mail: info@boboking.pl, telefon: 614152751 bądź 61674 70 49, zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do klienta indywidualnego i hurtowej skierowanej do klienta firmowego.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.

4. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.boboking.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

5. Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.boboking.pl/

7. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.boboking.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

8. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Klienta.

9. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione
w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.boboking.pl/informacyjna-4.html

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Informacja handlowa– informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem https://www.boboking.pl/ oraz określa zasady iwarunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, wtym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, atakże do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, akorzystanie znich może następować wyłącznie wsposób określony izgodny zRegulaminem.

3. Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

c. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;

d. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient,

e. tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://www.boboking.pl/ oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk.

5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail,
jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

a) dostępem do Internetu;

b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest GPS Data Michał Dyszkiewicz z siedzibą przy ul. Obornickiej 309 w Poznaniu.

2. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu obsługi uczestniczymy w Programie Zaufanych Opinii Ceneo. Składając zamówienie za pośrednictwem mechanizmu koszyka w sklepie wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu email do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzanie przez Ceneo oraz Sklep adresu email w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji. Kupujący może lecz nie musi uzupełniać wspomnianej ankiety. W celu pominięcia badania jakości obsługi oraz przekazywania adresu poczty elektronicznej do Ceneo, Kupujący może złożyć zamówienie z pominięciem koszyka, np. poprzez email z adnotacją „Zapoznałem się z regulaminem sklepu BoboKing.pl i go akceptuję.” .

3. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

§5

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zaloguj się”.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia wSklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu iprzesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się wformularzu rejestracyjnym.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

5. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, podać dane kontaktowe, wskazać swój e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

7. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

8. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.

9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.

10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto”
ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.

11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

§6

Składanie Zamówień

1. W sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://www.boboking.pl zakupy mogą zarówno Klienci zarejestrowani i posiadający konto w serwisie a także Klienci niezarejestrowani, którzy wypełniają krótki formularz adresowy dostępny podczas składania zamówienia.

2. Klienci mogą również dokonać zamówienia towarów poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres e-mail: info@boboking.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 614-152-751 bądź 61674 70 49.

3. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

4. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.

5. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

6. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.

7. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.

8. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.

9. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

11. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Klienta.

13. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.

14. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy(m.in. płatności i dostawy);

d. formę dostawy

e. sposób płatności;

f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu14 dni;

g. informację o prawie do rękojmi;

15. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji (zmiana statusu zamówienia na "w realizacji"), o czym Klient jest informowany wiadomością e-mail.

16. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).

17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

18. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.

§7

Telesprzedaż i sprzedaż przy wykorzystaniu e-maila

1. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie za pośrednictwem infolinii, czynnej w dni robocze w godzinach 10:00-18:00,

2. Warunkiem dokonania sprzedaży towarów za pośrednictwem telefonu jest przedstawienie Konsumentowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikacji ich dostępności, poinformowaniu o podstawowych skutkach prawnych zawarcia umowy.

3. Sprzedawca wskazuje wysokość kosztów dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie
z cennikiem usług transportowych obowiązującym u Sprzedawcy, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.

4. Sprzedawca weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedawcę oraz na ich dostawę pod wskazany przez Konsumenta adres”. Sprzedawca podaje łączną cenę towarów i koszt ich dostawy.

5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub mailowo, przed zawarciem umowy.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy.

7. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia.

8. Sprzedawca informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT, lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem lub zrealizowaną usługą.

9. Sprzedawca informuje o dostępnych sposobach płatności i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.

10. Zamówienie może również zostać złożone poprzez e-mail, tym celu należy przesłać wiadomość na adres email Sprzedawcy.

11. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy.

12. W wiadomości zwrotnej, Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym dotyczące zamówionego towaru, kosztów przesyłki oraz sposobów dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi przez przesłania maila potwierdzającego warunki zamówienia.

13. Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź rezygnuje z jego realizacji.

§8

Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

4. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:

a. przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, bank Multibank nr rachunku: 60 1140 2017 0000 4702 1209 4837;

b. płatność przy odbiorze (należność płatna kurierowi). Opłata za tą formę płatności wynosi 10zł.

c. Raty w systemie Żagiel (informacje na temat sposobu zakupu na raty dostępne są w zakładce

https://www.zagiel.com.pl/redirect?s=1);

d. Płatność kartą kredytową, lub szybkim przelewem (w płatności pośredniczy serwis Platnosci.pl). Opłata za tę formę płatności wynosi 1,52% wartości zamówienia.

5. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę oterminie wjakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie wwysokości wynikającej zzawartej Umowy sprzedaży.

6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca może przesłać Klientowi oświadczenie oodstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§9

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklepu sprzedawcy pod adresem http://www.boboking.pl/informacyjna-4.html

4. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona
w całości lub częściowo na Sprzedawcę.

5. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Klienta.

6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację oliczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy irealizacji zamówienia.

7. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

8. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany
o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony
z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma.

10. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§10

Gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

3. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

4. Na wybrane produkty Garmin z naszej oferty obowiązuje gwarancja udzielana przez GPS Data. Warunki tej gwarancji określa dokument: Dodatkowa gwarancja

§11

Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:

a. pisemnie na adres: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań,

b. pocztą elektroniczną pod adres: info@boboking.pl

3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

4. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

c. przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, deseń, rozmiar);

d. przyczynę reklamacji;

e. podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

7. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

8. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.

9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§12

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 21 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.

5. Jeśli Klient złożył oświadczenie odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę i przesłać go za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza.pdf

7. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej.

8. Nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar
w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

11. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności może obniżyć zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

13. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

14. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
15.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

15.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

15.4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

15.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Produkty oznaczone w opisie produktu jako gratisowe do danego produktu głównego, dodawane gratis lub w cenie 1zł lub niższej stanowią integralną część produktu głównego. W przypadku zwrotu towaru głównego klient zobowiązany jest zwrócić również produkty oznaczone jako gratisowe. W przypadku braku zwrotu tych produktów, klient zobowiązany jest zapłacić pełną cenę tych produktów, która widnieje w sklepie w sytuacji osobnego ich zakupu.

§13

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje ocelu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.

5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

7. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres: info@boboking.pl bądź pisemne pocztą na adres Sprzedawcy ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań

§14

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

c. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§15

Regulamin promocji 50 za 500

1. Promocja 50 za 500 (zwana dalej „promocją”) obejmuje wyłącznie produkty oznaczone w momencie składania zamówienia promocją, za wyjątkiem marki Britax Romer oraz Cybex. Oznaczenie jest widoczne w postaci nazwy promocji wyświetlanej pod ceną produktu. Produkty te muszą zostać zamówione poprzez mechanizm koszyka w sklepie internetowym boboking.pl a następnie zostać w całości opłacone.

2. Kody rabatowe przyznawane są w stosunku kod rabatowy na 50zł za każde wydane 500zł na produkt objęty promocją  i wysyłane są do 7 dni po zrealizowaniu zamówienia. Kody rabatowe mogą zostać następnie wykorzystane przy kolejnych transakcjach w sklepie. Przy jednej transakcji można skorzystać z jednego kodu rabatowego.

3. Promocja nie łączy się z kodami rabatowymi lub innymi zniżkami w naszym sklepie. Jeśli Klient skorzysta z innych kodów lub zniżek przy zakupie produktów oznaczonych promocją 50 za 500, nie otrzyma kodów rabatowych związanych z promocją.

4. W przypadku zwrotu towaru lub rezygnacji z zamówienia za które zostały przyznane kody rabatowe, kody te zostają anulowane. Jeśli kody te zostały już wykorzystane, klient jest zobowiązany do zwrotu wartości wykorzystanych kodów.

5. Kody są ważne przez okres roku od dokonania zakupu produktu objętego promocją.


wróć do góry
Strona korzysta z plików Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Zasady ich wykorzystania są opisane w naszym regulaminie. W każdej chwili możesz wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce.

OK, zamknij